سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس سقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بهمن جمشیدی عینی – دانشگاه صنعتی شریف
اکبر زارع کابلدول – شرکت توزیع نیروی غرب استان تهران
رضا وثیق – شرکت توزیع نیروی غرب استان تهران

چکیده:

انحرافات با دلیل بار معمولاً ناشی از بی برق شدن قسمتی از شبکه به علت عملکرد تجهیزات حفاظتی و مانور، تغییر عمده الگوی مصرف مشترکین یا حوادث غیر مترقبه می باشد. لذا ضروری است میزان بار به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد و در صورت افزایش یا کاهش بار هر فیدر و خروج آن از حدود کنترل تعریف شده اقدامات مورد نیاز صورت پذیرد. با توجه به تغییرات طبیعی پیک بار روز و شب ناشی از شرایط جوی و عوامل اجتماعی نیاز است حدود کنترل به گونه ای تعریف گردد که وضعیت غیر عادی به سرعت شناسایی شده و واکنش مناسبی در خصوص تغییرات بار اتخاذ گردد همچنین از هشدارهای غیر ضروری به علت تغییرات طبیعی بار جلوگیری شود. تحقیقات کنونی بر پیش بینی بار و میزان مصرف انرژی متمرکز شده است و نیاز به تحقیقات متمرکز در خصوص پایش آماری بار و بررسی میزان انحراف از مقدار پیش بینی شده بار هر فیدر فشار متوسط احساس میشود. در این مقاله با استفاده از حدود کنترل نمودارهای کنترل آماری بار شوهارت و میانگین متحرک موزون نمایی EWMA بار، تعدادی از فیدرهای فشار متوسط شهرستان کرج مورد پایش قرار گرفته و کارایی این حدود کنترل در غیاب انحرافات بادلیل ارزیابی شده است . همچنین موانع استفاده بهینه از این روش و راهکارهای مقابله با آنها شرح داده شده است.