سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید الیاسی – دانشجوی دکترای ساخت و تولید
محمد بخشی – دانشیار ساخت و تولید
عبدالحمید گرجی – مربی ساخت و تولید
قربان محمدعلی نژاد – مربی ساخت و تولید

چکیده:

در این مقاله، امکان شکل د هی لوله ها ی کنگره ا ی در فرآ یند هیدروفرمینگ لوله در قالب بسته مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، از نرم افزار اجزا ی محدود ABAQUS جهت شبیه سازی فرآ یند استفاده شده است . به منظورتایید نت ایج بدست آمده از روش شبیه سازی، آزمایشات تجربی بر ای لوله با یک کنگره انجام گرد یده است و با نتا یج بدست آمده از شبیه ساز ی مقایسه شده است. انجام این آزمایشات، صحت مراحل شبیه سازی را به تایید رسانده است .نتایج بدست آمده از شبیه سازی برای لوله ها ی چند کنگره ای، نشان داده است که تعداد کنگره ها بر چگونگی جریان یافتن ماده و پر شدن قالب نقش بسزایی دارد.