سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین نوری – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

برای بررسی امکان محلول پاشی توأم کودهای ریزمغذی با آفت کش ها و نیز مطالعه اثرات سینرژیستی یا آنتاگونیستی محلول پاشی توأم بر انبوهی جمعیت آفات مهم گندم و فاکتورهای عملکرد محصول گندم، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۹ تیمار در استان قزوین طی سال های ۱۳۸۰-۸۱ به اجرا درآمد . در مرحله پنجه زنی مصرف عناصر ریزمغذی به تنهایی و در مرحله خوشه رفتن مصرف عناصر ریزمغذی به همراه آفت کش ها صورت پذیرفت . پارامترهای مورد ارزیابی شامل : تعداد سنبله، وزن هزار دانه، درصد سن زدگی، انبوهی جمعیت سن مادر، انبوهی پوره های سن گندم، انبوهی جمعیت دشمنان طبیعی سن گندم و انبوهی جمعیت شته های گندم بودند . جهت محاسبه درصد درجه تاثیر محلول پاشی ها بر جمعیت آفات مهم گندم از فرمول هندرسون – تیلتون استفاده گردید . در نمونه برداری ۲۴ ساعت و ۱۰ روز بعد از محلول پاشی دوم روی سن مادر، پوره های سن گندم و شته های گندم در سطح احتمال %۱ اختلاف معنی دار بین تیمارها ملاحظه شد . در نمونه برداری ۱۰ روز بعد از محلول پاشی روی جمعیت کفشدوزک ها در سطح احتمال %۱ اختلاف معنی دار بین تیمارها وجود داشت . تجزیه واریانس مرکب داده های به دست آمده از وزن هزار دانه گندم در بین تیمارها، اختلاف معنی داری را نشان نداد . در تجزیه واریانس مرکب داده های بدست آمده از درصد سن زدگی دانه ها در سطح احتمال %۵ اختلاف معنی دار بین تیمارهای آزمایشی ملاحظه گردید