سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم طباطبایی – کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
مهناز مظاهری اسدی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
اشرف السادات نوحی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق وجود باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت اثبات و مشخص شدند. نمونه های نفت مورد نظر از مخازن نفت جمع آوری شدند. جهت اثبات توانایی تولید بیوسورفکتانت در سویه های جدا شده، تست های همولیز، امولسیفیکاسیون و اندازه گیری کشش سطحی صورت گرفت .٨ سویه قادر به آاهش آشش سطحی تا کمتر از ۴۰mN/m بودند. سویخ ۴ (باسیلوس sp) و سویه ۵ (باسیلوسsp)و سویه ۳۰ (کوکسی گرم منفی) به عنوان سویه های برتر تعیین شدند. همچنین، ما تأثیر Ph، دما را بر تولید بیوسورفکتانت بررسی کردیم. بهترین ph بین ۶/۲-۷/۲ و بهترین دما بین ۳۰-۴۰ درجه سانتیگراد تعیین شد.