سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث یوسف زاده –
فرشته قاسم زاده –
محمدحسین ارباب زوار –
مه لقا قربانلی –

چکیده:

آلودگی آرسنیک با دو منشا طبیعی و ساخته دست بشر صورت می گیـرد . منـابع عمـده ورود ایـن عنـصر بـه محیط توسط فعالیت های انسا نی شامل استفاده وسیع از آرسـنیک در تولیـد حـشره کـش هـا و آفـت کـشها، محرکهای رشد گیاهی و حیوانی و نگهدارنده های چوب می باشـد . در چنـد دهـه اخیـر محققـان ازروشـهای بیوتکنولوژیک برای حذ ف آلاینده های فلزات سنگین از طبیعت کمک می گیرند . پدیـده پـالایش زیـستی بـه معنای استفاده از میکروارگانیسم ها و گیاهان از جمله این روشهای بیوتکنولوژیک می باشـد . گیاهـان بواسـطه سیستم ریشه ای خود توانایی جذب فلزات را از خاک دارند . در این تحقیق مطالعات کـا ربردی گیـاه پـالایی در منطقه آلوده چلپو واقع در شمال شرق ایران انجام گرفته است . میزان آرسـنیک گـزارش شـده در خـاک مـورد مطالعه ۲۱۰ ppm است . گیاه نی بدلیل ویژگیهای خاصی همچون سیستم ریشه ای گسترده و توانایی رو یـش آن روی خاکهای آلوده به آرسنی ک جهت مطالعات کاربردی گیاه پالایی انتخاب گردید . ازگیاهان منطقـه آلـوده به آرسنیک در اواخر تابستان نمونه برداری صورت گرفت و نمونه ها جهت آماده سـازی بـه آزمایـشگاه منتقـل گردید . مقدار آرسنیک جذب شده در گیاه توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد . مقادیر جذب شده نـشان می دهد که گیاه نی قادر به جذب آرسنیک تا میزان ۳۸/۵ ppm می باشد که از این مقـدار %۶۵ در ریـزوم و ریشه گیاه انباشته شده است . نتیجه اینکه این گیاه می تواند به عنوان یک گونـه بردبـار بـه آرسـنیک معرفـی شودو کشت آن در مقیاس گسترده باعث جذب میزان بالایی از آرسـنیک از محـیط و بـه دنبـال آن پاکـسازی محیط از آرسنیک می شود .