سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه کاظمی یکتا – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا اشکو – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توسعه بهره بردار ی از منابع آب سطح ی با روش ها ی قد یمی و منسوخ – از دی دگاه زی ست محیط ی – چون ساخت سدهای مخزن ی ممکن است در برخ ی ساختگاه ها بدلائل گوناگون ی چون زمین ساختی، اجتماع ی، اقتصاد ی، … نا ممکن باشد. همچنین گاه ی آبخوانها ی با گنجا یش کاف ی برا ی ذخ یره ساز ی آبهای سطح ی نابهنگام برا ی تغذی ه مصنوع ی در اختیار ن یست. در ا ین مقاله، یک راهکار مهندس ی برا ی ذخ یره ساز ی آبها ی سطح ی مورد بررس ی قرار م ی گی رد که م ی تواند ضمن تأم ین اهداف برنامه ها ی توسعه بهره بردار ی از منابع آب سطح ی نابهنگام، از د ی دگاه زی ست محیط ی نی ز سازگار بوده و توج یه پذ یری اقتصاد ی لازم را هم داشته باشد . یک مورد طراح ی مفهومی نیز در این مقاله به بحث گرفته شده است.