سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
زهره مخیر – تهران بزرگره کرج پیکانشهر باغ گیاهشناسی ملی موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور ص ـ پ ـ ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶
دانیال اژدری – تهران بزرگره کرج پیکانشهر باغ گیاهشناسی ملی موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور ص ـ پ ـ ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶
سیدابراهیم صفوی – تهران بزرگره کرج پیکانشهر باغ گیاهشناسی ملی موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور ص ـ پ ـ ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶

چکیده:
تعداد ۳۰۰۰ بچه ماهی باوزن ۱-۲گرم ابتدا درفاز نرسری خرداد تا تیردرکارگاه تکثیر نرسری بوده و بامیانگین وزنی ۱۱/۰۵+۱/۵ گرم به سه استخرخاکی ۱۸۰۰ مترمربعی با تراکم۰٫۴ عدد بچه ماهی درهرمترمربع درگواتر ذخیره سازی شدند درطول ۶ماه پرواربندی تغذیه با استفاده از۵نوع غذای فرموله قزل آلاشامل SFT1 ، FFT1 ، FFT2 ، GFT1 ، GFT2 ، GFT بسته به مرحله رشد و تا حداشتها انجام شد طبق نتایج میانگین وزن ماهیان درپایان فازنرسری به طور معنی داری بالاتر ازابتدای این فاز بود P<0.05 همچنین ۶۶درصد بازماندگی برای این دوره بدست آمد درفاز پرواربندی میانگین وزن ماهان و درصد افزایش وزن نسبت به وزن شروع پرواربندی به طور معنی داری افزایش یافتند P<0.05 دراین رابطه میانگین وزن ماهانه از ۴/۷±۳۱/۴گرم درتیر به ۳۰±۲۵۲/۱گرم دراذر و درصد افزایش وزن نسبت به وزن شروع پرواربندی از۱۹/۵±۱۸۵/۴درتیربه ۶۴۲±۲۱۹۱درصد دراذرافزایش یافتند