سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مجتبی پاکپرور – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی فارس، شیراز
محمد طیبی خرمی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی فارس، شیراز

چکیده:

کاربرد روش رقومی تفسیر تصاویر ماهواره ای در زمینه مطالعه فرسایش بادی جدید است و ردپای حداکثر ده ساله را در منابع علمی دارد. باتوجه به کمبود اطلاعاتی که در زمینه فرسایش بادی درکشور و حتی دنیا وجود دارد، هدفهای تحقیق پیش رو شامل یافتن مناس ب ترین روش پردازش تصویر برای ردیابی و نیز پهنه بندی درجات شدت فرسایش بادی و روندیابی زمانی آن بوده است محل انجام تحقیق، منطقهای به وسعت ۴۰۶۰۹۱۳ هکتار واقع در شمالیترین بخش استان فارس همجوار با ا ستان اصفهان که بین ۵۱ درجه و ۴۸ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه ۵۲ دقیقه عرض شمالی قرار دارد. ضمن انجام مطالعات میدانی در ۴۱ نقطه مطالعاتی، جنبه های مختلفی از پوشش گیاهی اندازهگیری، ویژگیهای فرسایش بادی امتیازدهی و نمونه خاک سطحی با شیوه ای خاص برداشت شد. تصاویر ماهواره لندست ۵ تی ام ۱۹۹۰ و لندست ۷ تی ام ۲۰۰۲ برای پهنه بندی شدت فرسایش مورد پردازش قرارگرفت. ابتدا بین ویژگیهای خاک، فرسایش و گیاهی از یک سو و ارزش های عددیDN) باندهای اصلی و ترکیبی، ماتریس همبستگی تشکیل شد. با تعیین روابط چند متغیره، مقدار لای برای دو تصویر، محاسبه و با تقسیم دو نقشه رقومی بر یکدیگر در محیط نرم افزار ایلویس، نواحی کاهش و افزایش لای تعیین و به ترتیب به عنوان نواحی برداشت و انباشت دسته بندی گردید. سپس با معادله معنی داری که بین پوشش گیاهی DN باندها وبدست آمد. مناطق با پوشش گیاهی قوی جدا و با انجام اصلاحاتی دیگر نقشه شدت فرسایش تهیه شد