سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یحیی ابطالی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهدی ابطالی – صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران‐ساری
تهمینه بقراط – سازمان جهاد کشاورزی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی امکان کاربرد توام علف کش های توصیه شده همراه با روغن سورفکتنت، کود اوره و عناصر ریز مغذی روی و منگنز، در استفاده بهینه از نهاده ها و افزایش کمیت و کیفیت محصول گندم رقم تجن آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۳ تکرار در سال زراعی ۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا به اجرا در آمد.بدین منظور مخلوط داخل تانک دو علف کش کلودینافوب پرو پارجیل و تری بنورون متیل با علف کش دو منظوره شوالیه بصورت تنها و در اختلاط با روغن سورفکتنت (سیتوگیت ۰/۵ %) کود اوره (۳ درصد)، روی (سولفات روی ۲/۵ %) منگنز (سولفات منگنز ۲/۵ %) و شاهد بدون مصرف علف کش،روغن و کودها در مرحله پنجه دهی گندم رقم تجن بکار گرفته شدند.ارزیابی های انجام شده شامل بررسی اثر سوء احتمالی ترکیبات مصرفی روی گندم، بررسی تاثیرمواد افزودنی فوق در کارایی علف کش های مصرفی و نهایتا مقایسه تیمارهای بکار گرفته شده در وزن هزار دانه و عملکرد محصول گندم بوده است.نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد توام علف کش های توصیه شده با روغن سورفکتنت (سیتوگیت)، کود اوره و عناصر ریز مغذی روی و منگنز نه تنها تاثیر سوء روی بوته های گندم نداشته اند بلکه موجب بهبود سرعت تاثیر علف کش ها شده است.همچنین تفاوت معنی دار بین تیمارشاهد،مصرف تنهای علف کش و کاربرد عناصر ریز مغذی و کود اوره همراه با علف کش ها در وزن هزار دانه گندم و عملکرد محصول مشاهده شد.تیمارهای مخلوط کودها با علف کش ها در مقایسه با کاربرد علف کش ها به تنهایی حدود ده درصد (به ترتیب با میانگین عملکرد ۵۰۰۵ و ۴۵۵۰ کیلوگرم در هکتار ) و در مقایسه با تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز (با میانگین عملکرد ۳۳۷۰ کیلوگرم در هکتار ) حدود ۴۵ درصد سبب افزایش عملکرد گردیده است.به این ترتیب به منظور صرفه جویی در زمان انجام عملیات زراعی،کاربرد توام اوره،ریزمغذی ها و علف کش ها در گندم توصیه شده می شود.