سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محب محبی – دانشجوی دکتری صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
فخری شهیدی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا پورشهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش روشی برای رنگ سنجی محصولات غذایی- مطالعه موردی : میگوی خشک شده – و پیش بینی میزان رطوبت در نمونه ها با استفاده از ماشین بینایی ارایه می گردد. ۲۵۲۰ عکس گرفته شده از انواع میگوی فراوری شده ۱۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت – در درجات حرارت ۱۳۰ ۱۵-۱۸۰ دقیقه در شرایط نورپردازی خاص، برای استخراج پارامترهای رنگی مشتمل بر میانگین و واریانس در دو فضای رنگیL*a*b و RGB مورد استفاده قرار گرفتند . پس ازآنالیز شیمیایی نمونه ها و تعیین میزان رطوبت آنها، از مدلسازی به روش شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان رطوبت نمونه ها استفاده شد . ضریب همبستگی بالایخروجی مدل شبکه عصبی و داده های آزمایشگاهی ( ۰/۸۶) داد که این مدل کارایی مناسبی برای پیش بینی میزان رطوبت
دارد، ضمن آنکه می توان امکان جایگزینی روش پردازش تصویر را با روشهای رنگ سنجی دستگاهی که عمدتا" پیچیده و هزینه بر می باشند، مد نظر قرار داد.