سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ادوین صفری –
غلام رضا اسد الله فردی –
فاطمه جقتایی –

چکیده:

با توسعه و افزلیش رفاه در شهرها نیاز انسان به مواد مصرفی و در نتیجه تولید مواد زائد که خود از عواما آلودگی محیط زیست می باشد روز به روز بیشتر می باشد.یکی از روش ها برای دفع مواذ زائد جامد دفع بهداشتی زباله می باشد.در محلهای دفن زباله در نتیجه تجزیه ی بیولوژیکیمواد آلی موجود در زباله ها انواع گاز هایی تولید می گردد که قسمت اعظم این گاز ها را متان و دی اکسید کربن تشکیل می دهند. این گاز ها به دلیل ایجاد گاز های گالخا نه ای از جمله منابع آلوده کنندهمحیط زیست به شمار می اید.لذا انجام مطالعات دقدق در جهت شناخت هر چه بیشتر میزان انتشاراین گازها ازز مراکز دفن زباله و اثرات ناشی از آنها در جهت ایجاد راهکار های مفید برای کنترل و مدیریت صحیح آنها لازم است.در این تحقیق انتخاب گزینه ای مناسب در جهت کاهش گاز متان در محل دفن زباله ی شهر رشت واقع در منطقه ی سراوان در ۲۰ کیلومتری جنوب شهر رشت مد نظر قرار گرفته شده است.با کنترل و کاهش متانعلاوه بر کاهش انتشار آلودگیگلخا نه ای و قرار کیری در راستایتوسعه ی پایدار در کشورشرایط استفاده از مکانینزم توسعه پاک مه با هدف کمک به کشور های در حال توسعه در پرتو کل کیو تو مطرح شده فراهم می گردد. به این ترتیب بخشی از هزینه ی مدیریتمواد زائدبا سود اقتصادیحاصل از این مکانیزمتامین خواهد گردید.در راستای رسیدن به ایناهدافتخمین میزان و روند تولید گازدر اینمحل دفن با استفاده از نرم افزارlandgemانجام و پتانسیلتولید انرژی برای گاز متان برآورد گردیده است.سپس دو گزینه(سوزاندن گاز متان)و(استفاده از متان به عنوان منبع انرژی)به لحاظ میزان کاهش آلودگی و بهره ی اقتصادیحاصل از مکانیزم توسعه ی پاک با یکدیگر مقایسه و مناسب ترین گزینه برای کاهش انتشار متان حاصل از این مح دفن انتخاب گردیده است.نتیجه ی حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این است که با وجود نیاز به سرمایه گذاری بالا برایتولید انرژیاز گاز حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این است که با وجود نیاز به سرمایه گذاری بالابرای تولید انرژیاز گاز حاصل از محل دفن زبالهمیزان کاهش آلودگیدر این گزینه بیشتر و به این طریق با مبلغی به ازایاین کاهش آلودگی و به واسطه ی مکانیزم توسعه پاک از بانک حهانی دریافت می گردد بخشقابل توجهی از این هزینهجبران می شود.محاسبات نشان می دهد که این گزینه نسبت به گزینهسوزاندن متان دارای اجحیت می باشد.