سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملاحسینی –

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان کاهش مصرف کودهای ازته در ذرت تحت آبیاری با فاضلاب شهری در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع واقع در جاده ورامین اجرا گردید . این آزمایش در قالب طرح کرتهای یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) با فاکتور اصلی تراکم کاشت شامل دو سطح ۳۵ و ۵۰ کیلوگرم بذر در هکتار (۱۴۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ بوته در هکتار) و فاکتور فرعی کود ازته در چهار سطح شامل صفر (N0) ، ۵۰ و ۲۵ % کمتر از توصیه بر اساس آزمون خاک (N95 , N145) و مصرف معادل توصیه بر اساس آزمون خاک (N190) می باشد . بررسی نتایج جدول تجزیه واریانس طرح نشان داد که عملکرد کل علوفه خشک مابین تیمارهای تراکم کاشت و اثرات متقابل تراکم کاشت و کود ازته از لحاظ آماری اختلاف معنی داری ندارند ولی مابین تیمارهای کود ازته اختلاف معنی داری در سطح ۱ % دارند . همچنین نتایج آزمون دانکن بر روی عملکرد کل علوفه خشک و اجزاء آن در سطح تیمارهای کود ازته نشان داد که در تمام موارد عملکرد و اجزاء آن در تیمارهای N145 و N190 از لحاظ آماری اختلاف معنی داری ندارند و در یک گروه قرار می گیرند . لذا نتیجه می شود که در اراضی ذرت کاری تحت آبیاری با فاضلاب در منطقه مورد مطالعه ، افزایش تراکم بیش از ۳۵ کیلوگرم بذر در هکتار (۱۴۰۰۰۰ بوته در هکتار) نقش مؤثری در افزایش عملکرد ندارد و همچنین در این اراضی بدون کاهش معنی داری در عملکرد ، می توان مصرف کودهای ازته را حداقل به میزان ۲۵ % کاهش داد .