سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفر آقایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنا بع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی امکان ک شت ارقام زودرس پنبه و یافتن رقم مناسب کشت در منطقه شهرستان گلپایگان ، ۱۵ رقم زودرس پنبه (انتخابی توسط مؤسسه تحقیقات پنبه ) به همراه رقم ورامین بعنوان شاهد در یک طرح لاتیس مربع ۴×۴ با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان در سال های ۸۱ و ۸۳ مورد ارزیابی قرار گرفت . در اینآزمایش صفاتی مانند ، عملکرد، میزان زودرسی ، تعداد غوزه در بوته درصدسبز بوته ها، ارتفاع گیاه ، متوسط وزن ده غوزه ، طور بلندترین شاخه رویا و زایا ، تعداد شاخه رویا و زایا ، میزان خسارت توسط آفات و بیماریها ، طول و قطر غوزه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج آماری روی برخی صفات نشان داد که در سال های اجرای طرح بین عملکرد ارقام، تعداد غوزه در بوته ، تعداد شاخه رویا وزایا ، طول و قطر غوزه ها اختلاف معنی دار مشاهده نگردید . ولی متوسط وزن ده غوزه و ارتفاع ارقام با یکدیگر در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار داشته اند . مقایسهمیانگین ها بیشترین متوسط وزن ده غوزه را در سال های اجرای طرح به ارقام ورامین و آکالااس ژ × ۳۴۹ اختصاص داده است ، همچنین در سال ۸۱ رقم اولتان و در سال ۸۳ رقم آکالااس ژ × ۳۴۹ بیشترین متوسط ارتفاع را داشته اند. مقدار ز ودرسی در ارقام متفاوت بوده و در سال های اجرای طرح رقم شیرپان ۵۳۹ نسبت به سایر ارقام زودرس تر بوده است . آفات شته و کنه در سال های اجرای طرح مشاهده گردید ولی بیماری خاصی مشاهده نشد . باتوجه به نتایج بدست آمده و متوسط میزان عمل کرد ارقام که چیزی حدود ۶۵ درصد متوسط میانگین عملکرد کل کشور و ۴۳ درصد متوسط میانگین عمل کرد استان می باشد و نوع اقلیم منطقه کشت ارقام زودرس پنبه در منطقه گلپایگان توجیه زراعی و اقتصادی ندارد.