سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر سیاح فر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سعید نورمحمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سعید نظری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
فرج مویدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم

چکیده:

به منظور بررسی امکان کشت ارقام زودرس لوبیا قرمز به عنوان کشت دوم بعد از برداشت جو ، آزمایشی با عنوان “بررسی و مقایسه عملکرد ارقام زودرس لوبیا قرمز بعد از برداشت جو” در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرم‌آباد انجام گردید. این بررسی با انجام یک آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت و تیمارها شامل ۵ رقم و لاین زودرس لوبیا قرمز به نام های رقم محلی، صیاد، درخشان ،D-81083وZAA بودند که رقم محلی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. عملیات تهیه زمین در حد مطلوب و بلافاصله بعد از برداشت محصول جو در اواخر خردادماه و عملیات کاشت در اول تیرماه صورت گرفت. هر کرت آزمایشی شامل ۴ خط بطول ۵ متر بود که فاصله خطوط کاشت ۵۰ سانتیمتر و فاصله بوته ها بر روی ردیف های کاشت ۱۰ سانتی متر بود. مراقبت های زراعی لازم بطور معمول زراعت لوبیا و در حد مطلوب برای کل آزمایش انجام گرفت. در طول مدت رشد و نمو ، هر کرت آزمایشی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و از صفات و خصوصیات زراعی و ژنتیکی نظیر : تاریخ کاشت ، درصد سبز شدن ، مراحل رویشی(V1تا V4 ) ، تاریخ گل‌دهی، رنگ گل ، مراحل زایشی ، (R5تا R9) ، تعداد روز از کاشت تا گل دهی ، تعداد روز از کاشت تا رسیدن فیزیولوژیکی ،عملکرد و اجزاء عملکرد ، ارتفاع بوته ، فرم بوته ، مقاومت به ریزش و یکنواخت رسیدن غلاف ها و سایر خصوصیات مورد نظر یادداشت‌برداری های لازم بعمل آمد. نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس داده‌های مربوطه نشان داد که ارقام مورد نظر در سطح احتمال ۱% دارای تفاوت بسیار معنی‌دار از لحاظ عملکرد در واحد سطح بودند. مقایسه میانگین تیمار ها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۱% نشان داد که رقم محلی(شاهد) با متوسط عملکرد ۳۳۳۹ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد و رقم درخشان با متوسط عملکرد ۱۶۴۵ کیلوگرم در هکتار دارای پایین ترین عملکرد در بین ارقام مورد مقایسه بودند.همه ارقام دارای عملکردی پایین‌تر از شاهد (رقم محلی) بودند ولی رقم صیاد با عملکرد ۲۸۰۲ کیلوگرم در هکتار دارای تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۱% با رقم محلی (شاهد) نبوده و با هم در یک گروه قرار گرفتند . با توجه به نتایج بدست آمده امکان کشت ارقام زودرس لوبیا قرمز بعنوان کشت دوم بعد از برداشت محصول جو در شرایط آب و هوایی خرم آباد وجود دارد و دو رقم محلی و صیاد بدلیل عملکرد بیشتر نسبت به سایر ارقام، جهت کشت دوم بعد از برداشت جو در منطقه خرم‌آباد مناسب تشخیص داده شدند.لازم بذکر است که تاریخ کاشت جو پاییزه در منطقه خرم آباد از اوایل تا اواخر آبان ماه می باشد و با توجه به این که ارقام مورد آزمایش از نوع زود رس بوده و حداکثر تا تاریخ پانزدهم مهر ماه برداشت می شوند لذا فرصت کافی برای عملیات تهیه زمین و کاشت بموقع کشت اصلی(جو پاییزه) وجود خواهد داشت.