سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا شریفی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ارومیه
سکینه عبدی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ارومیه
احد مطلبی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ارومیه
عادله بهرادفر – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی امکان کشت تابستانه ارقام سیب زمینی در تابستان ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه اورمیه، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . فاکتور اول شامل ۳ رقم سانته ، آگریا و مارفونا وفاکتور دوم شام ل سه تیمار خواب شکنی (شوک سرمائی، هورمون+شوک سرمائی و دی سولفید کربن) بود. نتایج نشان داد که آگریا با میانگین تولید ۲۴/۱ تن در هکتار نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت. سانته بالاترین مقدار تولید غده درشت و آگریا بالاترین مقدار غده های متوسط را تولید نمودند و همچنین این ارقام دارای درصد سبز بیشتری نسبت به رقم مارفونا ، بودند. مارفونا کمترین میزان عملکرد کل ، غده های درشت و متوسط را تولید کرد . تیمار خواب شکنی سرما از لحاظ میزان عملکرد کل و غده های درشت نسبت به دو تیمار دیگر برتری نشان داد . از میان ارقام مورد مطالع ه، عکس العمل مارفونا نسبت به تیمارهای خواب شکنی متفاوت بود به طوری که عملکرد کل و غده های درشت این رقم در تیمار خواب شکنی سرما + هورمون نسبت به سرما افزایش معنی داری نشان داد ولی با دی سولفید کربن تفاوت معنی داری نشان نداد. لیکن عملکرد کل و غده های درشت دو رقم دیگر در تیمار سرما بیش از تیمار سرما+هورمون بود. بطور کلی جهت کشت تابستانه در منطقه آذربایجان غربی رقم سانته و آگریا به همراه شوک سرما جهت شکستن خواب این ارقام پیشنهاد می شود.