سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر قلی پور – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید شرفی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز نجمی – معاون زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی اراک

چکیده:

برای افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط دیم، راهکار های زیادی از جمله استفاده از مواد شیمیایی ضد تعرق ( مغایر با اصول کشاورزی بوم شناختی ) و افزایش تحمل خشکی پیشنهاد شده است که هر دو از کارآیی کمی برخوردار می باشند . در مقابل، استراتژی اجتناب از تنش خشکی ( و یا به بیانی، گریز از تنش خشکی ) ، کارآیی بالایی را نشان داده و می تواند از طریق اجرای کشت خفته به اجرا گذاشته شود . در این روش، بذر در اواخر پاییز و یا در اوایل زمستان، زمانی که دما پایین تر از دمای پایه برای جوانه زنی می باشد کشت می گردد . هدف از این مطالعه، بررسی امکان کشت خفته نخود در شرایط اقلیمی اراک بودکه طی آن، با استفاده از آمار هواشناسی روزانه درازمدت (۱۹۶۱-۲۰۰۴) و مدل سبز شدن نخود، تاریخ های مختلف کشت با فاصله زمانی ۱۰ روز مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج نشان داد که در تاریخ های کشت مهرماه و نیمه اول آبان ماه، گیاهچه ها قبل از فرارسیدن سرمای زمستان سبز شده و از بین خواهند رفت . در مقابل، در تاریخ کشت ۲۵ آبان، گیاهچه ها در ۴ اسفند سر از خاک برآورده و احتمال مواجهه آنها با سرمای کشنده، قابل اغماض ۲) درصد ) می باشد . بر همین اساس به نظر می رسد که کشاورزان باید در دهه سوم آبان در اولین فرصت اقدام به کشت نمایند . در این شرایط،گیاهچه ها نسبت به کشت بهاره معمول منطقه، حدود ۵۰ روز سریع تر سبز خواهند کرد که بسیار حایز اهمیت است .
زیرا در این منطقه، وقوع تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد و نمو بسیار معمول می باشد