سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
احمد جعفری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی علی درچه ای – کارشناس, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

با توجه به تحمل جو نسبت به عوامل نامساعد محیطی از قبیل شوری، خشکی و زودرس بودن نسبی آن نسبت به گندم، همچنین سازگاری آن به شرایط دیم ، ضرورت ایجاب می نماید که با دستیابی ارقام جدید باسازگاری وسیع که دارای پایداری عمل کرد نیز باشند لاین های با سازگاری خاص جهت کشت مشخص گردد . همچنین باتوجه به سطح زیر کشت جوآبی در استان اصفهان (حدود ٤٠ هزار هکتار) و عمل کرد متوسط ۳/۲ تن در هکتار و لزوم توجه به کشت جو در طرح محوری علوفه ضرورت ایجاب می نماید تا لاین ها ی جدید دارای عمل کرد بالا راجایگزین ارقام فعلی نمود . یکی از بهترین ر وشها جهت افزایش تولید این محصول دستیابی به ارقام اصلاح شده پر محصول مقاوم به بیماریها و سازگار به شرایط محیط کشت می باشد که این کار با استفاده از کشت ارقام و لاین ها ی امیدبخش امکان پذیر است، در این بررسی تحقیقی ترویجی لاین جدید MB-79-4 به همراه شاهد کارون در کویر و ریحان در سطح ٢ هزار متر مربع کشت گردید . هدایت الکتریکی آب آبیاری پنج دسی زیمنس بر متر بود. در طول دوره رشد یادداشت برداری انجام و بعد از رسیدن محصول از هر لاین و یا رقم نمونه گیری تصادفی در کرتهای مشخص انجام و میزان عمل کرد شاهدها و لاین جدید مورد مقایسه قرار گرفت . با توجه به تاخیر در کاشت، به علت بارندگی های پی در پی و عدم امکان کاشت در زمان مناسب، عمل کرد لاین MB-79-4 ، کارون در کویر و ریحان به ترتیب ۴۱۸۲/۲، ۳۳۳۲/۶ و ۲۳۵۶/۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد . به نظر میرسد این لاین نسبت به ارقام رایج در منطقه کمتر به تاریخ کاشت حساس بوده و مناسب جهت کاشت کرپه در مناطق معتدل می باشد