سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش نوربخش –
محمدرضا جعفری نصر –
مهرو اسفراینی –

چکیده:

تبادلگرهای لول هگرمایی، تبادلگرهایی هستند که از یک دسته لول هگرمایی که وظیفه انتقال حرارت را بر عهده دارند ساخته شد هاند. کاربرد اساسی این تبادلگرها در بازیافت حرارت م یباشد. کارایی یک لول هگرمایی تحت تاثیر عواملی نظیر نسبت ابعادی آن تغییر م یکند. نسبت ابعادی در رسیدن لول هگرمایی به شرایط محدودی تهای انتقال حرارت نیز موثر است. قطر مناسب لول ههای تبادلگر نقش بسزایی در انتقال حرارت مفید، شرایط عملکرد تبادلگر و بازده آن دارد. در این مقاله انتخاب نسبت قطر به طول برای بدست آوردن بهترین ضریب انتقال حرارت بر اساس دور بودن شرایط کار تبادلگراز محدودی تهای انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این بررسی از نر مافزارHPHEDکه توسطنویسندگان مقاله تدوین و توسعه یافته، استفاده شده است. نتایج بدست آمده یک قطر بهینه برای طول ثابت جهت انتقال شار ثابتی از حرارت را بدست م یدهدکه با نظری ه های علمی در این زمینه سازگاری دارد.