سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید محمد صالح دریاباری – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

در این تحقیق ، سعی شده است تاثیر مدل های آشفتگی و ویسکوزیته ناشی از حرکت حباب ها بر روی توزیع سرعت و جزء حجمی گاز در جریان دو فازی گاز – مایع برای یک برجی حبابی در حالت پویا ، با استفاده از ابزار CFDبررسی گردد . برای مدل سازی سیستم از دیدگاه اولری – اولری (مدل دو سیالی) استفاده شده و مدل هایk – ε ، SSTوLES برای مدلسازی آشفتگی فاز پیوسته بکار برده شده است . این معادلات با استفاده از روش عددی حجم محدود حل شده اند و نتایج با داده های آزمایشگاهی مراجع مقایسه گردیده اند . نتایج حاصل یبانگر تاثیر زیاد انتخاب مناسب مدل های آشفتگی در شبیه سازی صحیح هیدرودینامیک برج های حبابی می باشد .