سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی ابراهیمیان – گروه فیزیک دانشگاه لرستان، خرم آباد
سالار باهر – گروه فیزیک دانشگاه لرستان، خرم آباد
مسعود شیرمحمدی – گروه فیزیک دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نظریه اختلال و ارائه یک مدل ریاضی , روابـط پاشـندگی ناشـی ازان تـشارامواج الکترومغناطیـسی از نـوع مـدها ی TM در یـک ساختارچندلایه ای مورد بررسی قرار می گیرد . این ساختار هندسی از سـه محـیط غیرخطـی بـا تـابع دی الکتریـک مختلـف از نـوع کـر تـشکی ل شـده است . روابط پاشندگی به صورت توابع بیضوی از نوع ژاکوبی محاسبه شده و بطور عددی حل می شوند