سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سرتاج – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان اصغری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
آرش مهاجری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی انتشار الودگی سیانور ناشی ازدریاچه های تخلیه پساب تصفیه خانه کارخانه فولاد مبارکه بر روی سفره آب زیرزمینی، قسمتی ازآبخوان دشت مبارکه اصفهان که در پایین دست این دریاچه ها قرار دارد از نظر کمی و کیفی شبیه سازی شده و موردمطالعه قرار گرفت. شبیه سازی کمی آبخوان مورد نظربرایتخمین ضرایب هدایت هیدرولیکی آبخوان و تعیین سطح سفره آب در سالهای آینده و شبیه سازی کیفی برای پیش بینی گسترش آلاینده سیانور که از طریقدریاچههای کارخانه فولاد آبخوان مبارکه می شدند انجام گرفت. منطقه شبیه سازی شده در این تحقیق از نظر ضرایب هیدرودینامیک به چهارقسمت تقسیم شد. کالیبراسیون مدل در دوره ۵ ساله ۱۳۷۳-۱۳۶۸ برای تخمین ضرایب K با استفاده از کدPEST انجام گرفت. بعد از مرحله کالیبراسیون با کمک مدل MODFLOW وضعیت تراز آب سفره از سال مبدا ۱۳۶۸ تا انتهای مدل یعنی سال ۱۳۹۸ شبیه سازی شد. با وارد کردن پارامترهای کیفی منطقه مورد مطالعه به مدل ساخته شده، شبیه سازی کیفی توسط کد MT3Dتا سال انتهای مدل انجام شد مقدار ضریب تجزیه سیانور در آب های زیرزمینی ازمطالعات آزمایشگاهی برابر ۲/۴۶- به دست آمد. بررسی نتایج شبیه سازی کمی نشان داد که ورود دریاچه های کارخانه فولاد سیستم آبی دشت تاثیرزیادیدر بالا آمدن سطح سفره آب زیرزمینی در مناطق اطراف دریاچه ها داشته است. نتایج شبیه سازی کیفی نشان دادندکه برای سال ۱۳۸۲ انطباق خوبی بین نتایج مدل و نتایج اندازهگیری های صحرایی وجود داشت.