سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد دقیق – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
رضا گلزاده باشیز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نصب سکوی جک – آپ در مجاورت سکوهای جاکت عملی متداول در صنعت فراساحل می باشد. در شرایطی که بنا به عللی نصب جک – آپ در فاصله معمول از جاکت مقدور نباشد، به عنوان یک راه حل می توان ایجاد اتصال بین دو سازه را پیشنهادنمود. اما پائین تر بودن سختی جانبی جک – آپ نسبت به جاکت، مطالعه اثر چنین اتصالی را به لحاظ انتقال جابجایی ها ونیروهای ایجاد شده در دوسازه، امری ضروری می سازد. در این مقاله ضمن تعیین درصد نیروهای افقی انتقال یافته بین سکوها، مقادیر نسبت تنش در المانهای بحرانی هر سکو، قبل و بعد از اتصال به یکدیگر بدست آمده و برای حالات مختلف اتصال مقایسه گسته اند.