سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین مهدوی – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد فارس
سیروس طاهری – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد فارس
رحیم اقرء – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد فارس
سعید مرودشتی – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد فارس

چکیده:

انتقال جرم یونها و آب در غشاء، تحت شرایط شارژ و دشارژ در باتریهای قلیائی به ویژه در باتری روی – اکسید نقره دارای اهمیت فراوانی در کیفیت و چگونگی رفتار غشاء و در نتیجه رفتار
کل سیستم باتری میباشد . انتقال جرم یونها و آب تحت چنین شرایطی میتواند ناشی از تغییرات غلظت مربوط و وابسته به اعداد انتقال و ضرایب نفوذ اجزاء نفوذ کرده در میان غشاء و همینطور،
جریان و مدت زمان شارژ و دشارژ باشد . تغییرات غلظت همچنین میتواند ناشی از جذب انتخابی آب و هیدروکسید پتاسیم بوسیله غشاء باشد .
در این مقاله، با توجه به دستیابی به روش بهبود و تولید نوع ویژهای از غشاء سلوفانی مورد نیاز در تولید باتری روی – اکسید نقره، نتایج آزمایشات انجام شده مربوط به انتقال جرم بر روی اینغشاء گزارش و با دیگر گزارشات موجود در منابع مقایسه گردیده است