سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان ولایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
محمود یعقوبی – استاد بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

چکیده:

دینامیک سیال و انتقال حرارت از منشور مکعبی روی یک سطح که میتواند مانند یک فین یا یک پین باشد ، به صورت عددی بــا استفاده از روش حجم محدود (Finite Volume) بررسی شده است . برای مشخص کردن میدان سرعت و دما معادلات مربوط به سیال و انتقال حرارت همراه مدل توربولانس RNG برای محیط سیال حل شده و میدان دما در داخل مکعــب و بـرروی سـطح بـا کمـک معادلـه هدایت فوریه بدست آمده است . در مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی توسط سایر محققین تطــابق خوبـی دیـده میشـود کـه بیانگر مطلوب بودن مدل توربولانس RNG در حل جریانهای چرخشی است . در ادامه، برای هوا با عدد پرانتل ٠/٧ در محدوده وسیعی از اعداد رینولدز، بررسی ها انجام شده و ضمن ارائه چگونگی میدان جریان و میــدان دمـا ، تغیـیرات عـدد ناسـلت متوسـط Nu و ضریـب اصطکاک متوسط Cf در شرایط مختلف بدست آمده است . برای یک بلوک مکعبــی نصب شـده بـرروی سطـــح ، رابطــه ای بـــرای عـدد نــاسلت متوسط به صورت Nu=0.112×Re0.7 در دامنه اعداد رینولدز ٤/٢ ×١٠٣ ≤Re ≤٤ ×١٠٤ ارائه گردیده است . همچنینبا درنظر گرفتن بلوک به صورت پره برای افزایش میزان انتقال حرارت از صفحــه پایـه ، انتقـال حـرارت هدایـت و جابجـائی از منشـور مکعبی بصورت توام(Conjugate) مطالعه و رابطه ای برای راندمان گرمائی به صورت ηf =1.13×Re −۰٫۰۱۶بدست آمده است .