سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن کیهانی – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حامد سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن نظری – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نانوسیال بوسیله معلقسازی ذرات با اندازههای نانو در سیال پایه تولید میشود. در این مقاله بررسی تجربی انتقال حرارت نانوسیال آلومینا در جریان مغشوش درون یک لوله افقی بررسی میشود. یکحلقه جریان برای انجام آزمایشات ساخته شده که شرط مرزی در نظر گرفته شده برای سیستم، شار حرارتی ثابت در جداره است. حلقه جریان به گونهای طراحی شده است که اختلاف فشار دو سر جریان نانوسیال نیز با یک دستگاه اندازهگیر دیفرانسیلی فشار اندازهگیری میشود. نتایج، بیانگر افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوذرات در سیال پایه است. همچنین این آزمایش برای آب به عنوان سیال پایه نیز انجام میشود و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه خواهد شد. علاوه بر این دادههای تجربی با نتایج حاصل از پیشبینیهای انتقال حرارت تکفاز مقایسه خواهد شد.