سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدسعید عقیقی – مربی – دانشگاه بوعلی سینا
عدنان مرادیان – مربی – پژوهشگاه نیرو
مهدی شاهینی – کارشناس ارشد – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این تحقیق هدف دس ت یابی به چگونگی انتقال حرارت در قطره اسـپری شده می باشد . از آنجا که در حالت واقعی این محیطها دارای دمـای یکـساندر طول مسیر نمی باشند، فرض تغییرات دمایی محیط در شـرایط مختلـف به مساله و معادلات حاکم اضافه شده است . این تغییرات دمایی می تواند بـا توجه به نوع مسال ه به شکلهای مختلف بوده که به صورت توابعی خـاص بـه معادلات اصلی اضافه می شوند . هر چند ایجاد این توابع دمایی حل عددی را با مشکلاتی مواجه می سازد اما نتایج حاصل از لحاظ بررسـی رفتـار دمـایی قطره در حالت های مختلف قابل توجه می باشد . جهت دست یابی بـه حـل مساله از شیوه های خاص حل عددی که شامل تحلیل بر اساس روش تجزیه محدود در راستای شعاعی و استفاده از روش رانگ کوتـای مرتبـه چهـار در راستای سقوط قطره می باشد، استفاده شده است . نتایج بدست آمده از لحاظ تاثیر تغییرات دمای محیط بر شرایط انتقال حرارت در قطره قابل توجه مـی باشد که در حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته اسـت . در حـالات مـشابه نتایج با کارهای انجام شده قبلی مقایسه شده اسـت کـه صـحت روش حـل عددی به کار رفته را نشان می دهد .