سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسن کاکایی – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم وصنعت ایران
جواد قارلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق انتقال حرارت در پیستون موتور احتراق جرقهای محاسبه شده است. سه روش متفاوت برای مدل کردن انتقال حرارت بکار رفته است. در روش اول برای پیستون، سیلندر و سرسیلندر براساس دادههای تجربی، یک دمای ثابت و تقریبی در نظر گرفته شده و بوسیله مدل احتراق دو ناحیهای شرایط میدان گاز درون سیلندر (دما، فشار و ضرایب انتقال حرارت جابجایی) محاسبه میشود. درروش دوم برای هر سه قسمت پیستون، سیلندر و سرسیلندر سه دمای مجهول و در روش سوم که دقیقترین روش است، به صورت همزمان بر اساس مدل شبکه حرارتی مقاومت-خازن، ۲۴ معادله انتقال حرارت با کد دو ناحیهای حل می شود. نتایج بدست آمده از سه روش به منظور بررسی اثر آنها بر رفتار حرارتی پیستون با هم مقایسه می شود. نشان داده شده است که استفاده از مدل مقاومت -خازن با تعداد معادلات کمتر و درنتیجه زمان حل کمتر، روشی مناسب برای حل مسائل حرارتی موتور است