سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی اکبر حیدری گرجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر–دانشکده مهندسی شیمی
فریبرز رشیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر–دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

انتقال حرارت و جریان محوری و آرام سیال غیرنیوتنی Robertson–Stiff بین دو استوانه هم مرکز (Concentricannuli) بصورت تحلیل عددی بررسی و مطالعه شده است .جریان سیال بوسیله حرکت سیلندر داخلی و همچنین گرادیان فشاری که در جهت محور سیلندر وارد م یشود ایجاد م ی گردد . دو حالت گرادیان فشاری مثبت و منفی ( گرادیان فشار در جهت حرکت سیلندر داخلی یا خلاف جهت حرکت سیلندر داخلی باشد ) مطالعه شده است. دو حالت ممکن با توجه به موقعیت رژیم جریان پلاگ برای هر کدام از گرادیان های فشاری مثبت و منفی بررسی شد ه اند . برای بر رسی انتقال حرارت ، شرط مرزی سوم بطوریکه دمای دیوار داخلی ثابت و دیوار بیرونی آدیاباتیک باشد در نظر گرفته شده است . معادلات م ومنتوم و انرژی بصورت عددی و با استفاده از روش تفاضل محدود حل شد هاند . برای جریان توسعه یافته و پایدار ، توزیع سرعت ، پروفایل دما و تغییرات عدد ناسلت برای مقادیر مختلفی از تنش تسلیم، اندیس جریان و پارامترهای مدل بدست آمده اند.