سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب امین فر – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
احمد فرزدی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
رقیه مطلب زاده – عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

با پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر در زمینه نانوتکنولوژی ذرات جامد در ابعاد نانومتر تولید می شوند محققین با استفاده ازاین نانوذرات نوعی سیال جدید که به نانوسیال موسوم است و دارای خواص حرارتی بسیار خوب می باشد تولید کرده اند. مطالعات اخیر بیانگر این است که نانو ذرات دارای خواص بسیار خوب پخشی در سیال پایه می باشند و سوسپلنسیون پایداری تشکیل می دهند. در این نوع سوسپانسیون در حالت ساکن نیز زته نشین شدن مواد حتی بعد از طی مدت زمان زیاد رخ نمی دهد و افت فشار ناشی از استفاده از این نوع سیال بسیار ناچیز است لذا رفتار این نوع سیال را می توان مشابه یک سیال تک فازی در نظر گرفت. استفاده از این نوع سیال باعث افزایش رسانندگی و ویسکوزیته و تنش برشی و ضریب انتقال حرارت کنوکسیونی و … می شود.
در این مطالعه انتقال حرارت کنوکسیون اجباری و مدلهای ارائه شده در ای زمینه بررسی و عدد نوسلت برای این نوع سیال در کنوکسیون اجباری محاسبه شده است. علاوه بر آن کنوکسیون طبیعی نانوسیال نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تجربی و تئوری کنوکسیون طبیعی نانوسیال و مدلهای رایج در این زمینه تحلیل شده و بررسیهای نیز در مورد انتقال حرارت در جوشش استخری و فلاکس گرمای بحرانی (CHF) نانوسیال انجام شده است.