سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن اکبری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه مکانیک ایران
سعید ضیایی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه مکانیک ایران
احسان صادقی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه مکانیک ایران

چکیده:

در کار حاضر انتقال حرارت و افت فشار در فاصله هوایی بین دو استوانه هم مرکز بـه صـورت عـددی مـورد بررسـی قـرار گرفت . این کار برای سرعت های دورانی پائین ۳۰۰۰-۱۰۰۰) دور بر دقیقه ) و بالا ۶۰۰۰۰-۱۰۰۰۰) دور بر دقیقه ) انجام شد . از دو مدل جریان توربولانس k-ω و RSM برای ایـن منظـور بهره برده شد . همچنین جریان به صـورت تـراکم پـذیر بـرای محاسبات افت فشار و تراکم ناپذیر و پریودیـک بـرای انتقـال حرارت تحلیل گردید . مقایسه با کارهای تجربـی نتـایج قابـل قبولی را برای پروفیلهای سرعت و ضریب اصطکاک نشان می دهد .