سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش عاشور – کارشناس سازه های دریایی مهندسین مشاورین ساحل
شکرا… سجودی – مدیر بخش سازه های دریایی مهندسین مشاورین ساحل
شهابد الدین حسینی – کارشناس سازه های دریایی مهندسین مشاورین هالکرو

چکیده:

ساحل منطقه نکا مانند بسیاری دیگر ا ز مناطق دریای خزر ماسه ای بوده و دارای شیب اندک در حدود ۰/۲۵ درصد م ی باشد. این منطقه به دلیل وجود سازه های دریایی متعدد و طرحهای آتی دارای اهمیت زیادی می باشد. وضعیت کنونی خط ساحلی در مجاورت ساز ه های احداث شده در این منطقه نظیر مو ج شکن های نیروگاه نکا و موج شکنهای بندر نفتی نکا بیانگر وجود پتانسیل انتقال رسوب در جهت غرب به شرق میباشد. مطالعه ارائه شده در این مقاله به منظور بررسی وضعیت رسوبگذاری و فرسایش در مجاورت بندر نفتی – تدارکاتی بهشهر انجام شده است. در این مقاله ابتدا وضعیت هیدرودینامیکی منطقه، منا بع و مشخصات رسوبات در منطقه طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس با استفاده از روابط تجربی موجود، روند انتقال رسوب در منطقه طرح مطالعه خواهد شد . جهت کالیبره نمودن نتایج بدست آمده، عکسهای هوایی منطقه که در سالهای ١٣٤٥ و ١٣٧٣ از سواحل بابلسر تا بهشهر تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت.ویژگیهای خاص مطالعه انجام شده را می توان استفاده از داده های بویه مو ج نگار در پیش بینی و تدقیق مشخصات امواج و همچنین استفاده از عکسهای هوایی در کالیبراسیون مدل های رسوب تلقی نمود . این مقاله ضمن ارائه روش کار به ارائه نتایج حاصل بر ای سواحل نکا می پردازد.