سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید آمیلی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکد
ناصر فتورائی – نویسنده عهده دار مکاتبات، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده

چکیده:

شریان کاروتید یکی از مهمترین سایتهای تشکیل پلاک آتروسکلروز می باشد، این پدیده در ارتباط مستقیم با دینامیکسیال و الگوهای انتقال جرم می باشد . هدف این مقاله مطالعه چگونگی انتقال ذرات چربی در جریان خون در یک مدل ازشریان کاروتید بوده است، که تاثیرات موضعی هندسه و فاکتورهای همودینامیک بر انتقال چربی از خون به سمت دیوارهو تجمع آنها بر سطح داخلی دیواره شریان مورد بررسی قرار گرفته است . افزایش ۲۶ درصدی غلظت ذرات چربی نسبتبه مقدار مرجع ورودی بر روی دیواره شریان در ناحیه جدایش از جمله نتایج این شبیه سازی می باشد.