سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف نیک نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی(آمل)
رضا ضرغامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل)
همت اله پیردشتی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

در گیاهان زراعی میزان انتقال مواد فتوسنتزی از منابع ثانویه به مخازن اقتصادی بخصوص در شرایط نامساعد اهمیت زیادی دارد . در این آزمایش تاثیر رابطه منبع -‐ مخزن برتوزیع و انتقال مجدد ماده خشک ارقام مختلف برنج در سال زراعی ١٣٨٢ در مؤسسه تحقیقات برنج کشور‐- معاونت مازندران با استفاده از آزمایش فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار با دو عامل رقم و تیمار های محدودیت منبع و مخزن انجام پذیرفت . برای محاسبه انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف هوایی شامل ساقه ، برگ پرچم و سایر برگ ها در زمان ٥٠ % گلدهی و رسیدگی میزان ماده خشک آن ها به طور جداگانه تعیین و با استفاده از رابطه مربوط به تعیین انتقال مجدد ماده خشک محاسبه گردید . میزان انتقال مجدد ماده خش ک (گرم در متر مربع )= میزان ماده خشک اندام های هوایی در مرحله گلدهی منهای میزان ماد ه خشک اندام های هوایی در مرحله بلوغ بجز دانه . نتایج بدست آمده نشان داد که ارقام مختلف از نظر انتقال مجدد ماده خشک ساقه ، برگ و برگ پرچم اختلاف معنی داری داشتند . از نظر انتقال مجدد ماده خشک ساقه رقم ندا و فجر بیشترین و رقم شفق کمترین مقدار را دارا بود اما از نظر انتقال مجدد ماده خش ک برگ رقم طارم بالاتر از سایر ارقام قرار گرفت و کمترین مقدار مربوط به رقم شفق بود . همچنین بیشترین مقدار انتقال مجدد ماده خشک برگ پرچم به رقم ندا و کمترین میزان به رقمطارم تعلق گرفت. از نظر انتقال مجدد ماده خشک ساقه، سایر برگ ها و برگ پرچم بین تیمارهای محدودیت منبع و مخزن نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد . ضریب همبستگی بدست آمده نشان داد که بین انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه همبستگی مثبت وجود دارد اما این همبستگی معنی دار نبود.