سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی حسامی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
ابراهیم روحی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

به منظور بررسی انتقال مجدد ماده خشک و نیز شاخص های مقاومت به خش کی به عنوان یک معیار گزینش در جهت انتخاب ژنوتیپ های برتر جو دیم، این بررسی با شر کت تعداد ۲۰ ژنوتیپ امیدبخش جو زمستانه و بینابین از سری مواد شر کت داده شده در آزمایش های به نژادی جو به اضافه ارقام شاهد سهند و یسیوی جمعًا ۲۲رقم با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گردید . همبستگی منفی و معنی داری در سطح ۱% بین صفات وزن هزار دانه و تعداد خوشه در مترمربع وجود داشته و بین ارتفاع بوته و وزن دانه در سصح ۵% همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید . شاخص برداشت (HI) در خصوص رقم شماره ۱۴ با ۴۴/۲% دارای بیشترین مقدار بوده در حالیکه میزان عمل کرد آن ۱۳۳۵/۸ کیلوگرم در هکتار ثبت گردیده است . شاخص حساست به خشکی (DSI) در رقم شاهد سهند به شماره ۲۲ دارای کمترین مقدار یعنی ۰/۲۱۲ بوده که نشانگر دارا بودن بیشترین مقاومت به خشکی این رقم در بین ارقام شر کت داده شده در آزما یش می باشد.شاخص مقاومت به استرس های محیطی (STI) در خصوص رقم شماره ۵ دارای بیشترین مقدار بوده که نشانگر مقاومت بیشتر این رقم به استرس های محیطی خشکی و سرما می باشد . بیشترین انتقال آسمیلات ها از میانگره اول به دانه مربوط به رقم شماره ۱۷ به میزان ۰/۲۳۰ گرم و بیشترین انتقال آسمیلات ها از میان گره دوم به دانه مربوط به رقم شماره ۷ به میزان ۰/۱۸۸ گرم می باشد . متوسط میزان انتقال مجدد آسمیلات ها از میان گره اول به دانه ۰/۱۶۳ گرم و از میان گره دوم بو ته ها ۰/۱۱۳ گرم می باشد . این نتیجه بیانگر نقش بیشتر میانگره اول در انتقال مواد و پر ک ردن دانه می باشد . بیشترین میزان مشارکت فتوآسمیلات و نیز بیشترین مقدار انتقال مجدد مواد به دانه مربوط به رقم شماره ۷ به ترتیب به میزان ۸۸/۸ درصد و ۰/۷۲۶ گرم بوده در حالیکه بیشترین کارایی را رقم شماره ۱۰ با ۸۸/۵ درصد در توزیع مجدد مواد ذخیره شده در اندام های رویشی به دانه داشته است.