سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم موسوی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران (اهواز)
مرتضی زرگرشوشتری – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران (اهواز)

چکیده:

د راین مقاله با استفاده از رابطه دبای – شرر، الگوی پراش اشعه ایکس ، مش های مختلف و تصاویر SEM اندازه دانه ، های پودر Y2O3 محاسبه، اندازه گیری وبا یکدیگر مقایسهشده است. نتایجنشان می دهند آنچهتوسط رابطه دبای – شرر محاسبه میشود، اندازه دانه ها است نه اندازه ذرات، زیرا یک ذره ممکن است ازچندین دانه تشکیل شده باشد.