سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سعید عرفانی گرگری – دانشجوی کاندیدای دکتری مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سالیان متمادی است که از تیرهای لانه زنبوری درصنعت ساختمان کشور استفاده نسبتاً وسیعی بعمل می آید. این نوع تیرها گاهاً درقاب های خمشی لرزه بر ساختمان ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین حالاتی ودرحین وقوع زلزله، درطول محدودی از دوانتهای تیرها لنگرهای خمشی بزرگی ایجادشده وهمزمان نیروی برشی نسبتاً بزرگ وتقریباً ثابتی نیزدرتمام طول تیر بوجود می آید. با توجه به ضعف عمومی این تیرها درمقابل نیروهای برشی ودرنتیجة ترکیب نیروی برشی و لنگرخمشی، در دوانتهای تیر ودرطول محدودی از آن رفتار عضو غیرالاستیک میشود. برخلاف مناطق الاستیک که درآن نیروی برشی و لنگرخمشی دومؤلفة مستقل ازهم فرض میشوند درمحدوده های غیرالاستیک، این دومؤلفه دارای اثرمتقابل میباشند وبه عنوان مثال درنتیجة تسلیم برشی جان، سختی ومقاومت خمشی عضو نیز کاهش می یابد. دراین پژوهش، ابتدا بااستفاده ازروش المان های محدود این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و سپس بامعرفی یک المان باطول محدود در تحلیل های مبتنی برالمان های تیر- ستون، این رفتار یعنی اندرکنش نیروی برشی- لنگرخمشی شبیه سازی خواهد شد. درنهایت نتایج حاصل ازاین تحلیل با نتایج حاصل ازتحلیل بروش المان های محدود موردمقایسه قرار خواهدگرفت