سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد ژولیده سر – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
مسلم جهان تیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
شروین حسینیان – کارشناس ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در جنوب شرقی شهرستان سربیشه از توابع استان خراسان جنوبی واقع شده است. واحدهای سنگی رخنمونیافته در این محدوده شامل سنگهای رسوبی نظیر شیل، ماسه سنگ و بعضا آهکهای نازک لایه و همچنین سنگهای کوارتز دیوریت است. در این محدوده برداشتهای مغناطیسی در امتداد ۴۰ پروفیل شمال شرقی- جنوب غربی و برداشتهای مقاومتسنجی و پلاریزاسیون القایی در ۵ پروفیل با آرایش دوقطبی- دوقطبی انجام شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی دادههای مغناطیسی محدوده پرداخته و پس از اعمال فیلترهای مناسب، دادهها به روش مدلسازی وارون فشرده دادههای مغناطیسی، مدلسازی شده و مشخصاتی از جمله عمق، خودپذیریمغناطیسی و همچنین شکل توده آنومال از این طریق بدست آمده است. سپس برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و بررسی دقیقتر این محدوده، دادههای مقاومتویژه ظاهری و بارپذیری مورد تحلیلهای آماری قرار گرفته و محدودههای آنومال مشخص شده است. بمنظور مقایسه روشها و همچنین بالا بردن دقت عملیات تحلیلی، دادهها توسط نرمافزارRes2dinv مدلسازی شدهاند. نتایج حاصل تطابق خوبی داشته و یکدیگر را تائید کردهاند. در نهایت نیز بمنظور ادامه عملیات اکتشافی بویژه عملیات حفاری، نقاطی برای حفاری پیشنهاد شده است