سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباداله عبادی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز ایران

چکیده:

همانطور که می دانیم یکی از مسائلی که همواره در صنعت ب رق و بخصوص شرکت های توزیع مورد توجه قرار داشته و از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، خاموشی خطوط می باشد . در این راستانیز در شرکت توزیعتشکیل که عمدة محور آن بررسی « بهبود بهره برداری » نیروی برق شیراز ماهیانه جلسه ای تحت عنوان انرژی های توزیع نشده ، تعداد د فعات قطع خطوط ، مدت زمان خاموشی و … مدیریت ها و نواحی تحت پوشش می باشد . با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در جلسات فوق متعصفانه مشاهده می شد که نرخ انرژی های توزیع نشده مدیریت برق ارسنجان نسبت به سایر مدیریت ها و نواحی و نیز نسبت به نرخ تعیین شده آن مدی ریت زیاد می باشد ، بنابراین شرایط ایجاب می نمود تا به بررسی علل افزایش خاموشی های مدیریت فوق پرداخته و
راه کارهای لازم ارائه گردد . به همین منظور مقاله فوق تهیه شده است .