سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مژگان فتحیان پور – بخش مطالعات اقتصادی، شرکت تکلان توس مشهد

چکیده:

ساختار ناهمگن الگوی مصرف انرژی در کشور، اندیشیدن هرچه بیشتر در ابعاد مختلف آن را توجیه می کند . زیرا این تأمل هرقدر عمیق تر و گسترده تر صورت گ یرد، مدیریت عرضه و تقاضای انرژی را به سمت اقدامات و سیاست گزار ی های آگاهانه تر، سوق خواهد داد . یکی از موضوعاتی که در بخش خانگی و مصرف کنندگان نهایی از اهمیت خاصی برخوردار است و انگیزه ای برای تدوین این مقاله می باشد، بررسی میزان مصرف انرژی خانوارهای شهری است . به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال تفکر و پاسخ به این سؤال است که مصرف کنندگان شهری انرژی مصرفی خود را چگونه باید تخصیص دهند . مهمتر این که تلاش این مطالعه بر این است که این سؤال را برای دهک های مختلف هزینه مطرح و به آن پاسخ دهد . بدین منظور این برر سی به کمک اطلاعات هزینه انرژی در دهک های مختلف که شامل مخارج برق، گازطبیعی و گاز مایع، نفت سفید، گازوئیل و بنزین می باشد صورت می پذیرد . یافته های تحقیق حاکی از آن است : از آنجا که تغییرات محیط مرتبط با رفتار انسانی می باشد لذا نقش عـوامل انسـانی تحت عن ـوان عـاملان اجـرایی برنـامه های بهینه سـازی مصرف انـرژی و حفظ محیط زیست مشخص می گردد . بنابراین در کنار رویکردهای اقتصادی ـ فنی و حقوقی بایستی به رویکردهای اجتماعی یعنی آموزش، اطلاع رسـانی و آگاه سـازی نیز توجـه نمود . فعالـیت های آموزشـی و آگاه سـازی به عن ـوان
پشتیبانی کننده دیگر اقدامات برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بود و موفقیت آن اقدامات بستگی کامل به موفقیت و انجام فعالیت های آمـوزش و آگاه سـازی دارند . لذا اشـاعه فرهنگ صحیح مصرف انرژی و ارتقاء سطـح آگاهی و عملکـرد مخاطـبین عام و خاص در راستای م نطقی نمودن الگوی مصرف انرژی از طریق آموزش و آگاه سازی اجتماعی در بخش های مصرف کننده ( صنعتی، تجاری و خانگی و حمل و نقل ) از اهداف کیفی این بخش به شمار می آیند .