سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه اله آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، باشگاه پژوهشگران ج
سیدرضا موسوی حرمی – دکترای رسوب شناسی از دانشگاه آیووا آمریکا،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوس
سیدمحمدجواد موسوی – دکترای چینه شناسی از مرکز علوم و تحقیقات تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

سازند سروک با سن آلبین – تورنین یکی از مخازن مهم هیدروکربنی در حوضه زاگرس محسوب می شود . این سازند به صورت هم شیب بر روی سازند کژدمی قرار گرفته و مرز بالایی آن با سازند ایلام ب ه فرم ناپیوستگی فرسایشی می باشد . میدان نفتی مورد مطالعه در غرب اهواز و در جنوب غرب ایران واقع است . هدف از این مطالعه شناسایی انواع دولومیت ها و نحوه تأ ثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان مورد مطالعه می باشد . بررسی پتروگرافی تعداد ۲۰۷ مقطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری نشان می دهد که این سازند عمدتاً از سنگ های کربناته تشکیل شده است و فرایند دولومیتی شدن به طور عمده این سازند را تحت تأ ثیر قرار داده و باعث تغییر در میزان تخلخل در این سازند شده است . از آنجا یی که دولومیت به دلیل پایداری شیمیایی و مقاومت در برابر انحلال فشاری در حین تدفین، تخلخل و نفوذپذیری خود را بهتر از سنگ های آهکی حفظ می کند، این فرایند نقش م ؤثری در اف زایش کیفیت مخزنی ایفا کرده است . انواع دولومیت های سازند سروک بر اساس اندازه، فابریک و مرز بلورها به سه گروه تقسیم می شوند .
دولومیت های نوع اول : ریز بلور ۵) تا ۶۰ میکرون ) و به صورت هم اندازه، بی شکل با سطوح بلوری نامنظم هستند و به عنوان دولومیت تقریباً همزمان با رس وب گذاری در نظر گرفته شده است . دولومیت های نوع دوم : متوسط بلور ۶۰) تا ۲۵۰ میکرون ) و به صورت شکل دار تا نیمه شکل دار دیده می شوند و در مراحل تدفین تشکیل شده اند . دولومیت های نوع سوم : درشت بلور ۲۵۰) تا ۵۰۰ میکرون ) هم اندازه و به صورت شکل دار تا بی شکل دیده می شوند . این نوع دولومیت ها نیز مانند دولومیت های نوع دوم طی مراحل دیاژنز ثانویه تشکیل شده اند. این بررسی نشان می دهد که فقط دولومیت های نوع دوم با حف ظ تخلخل و نفوذپذیری باعث افزایش کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان مورد مطالعه شده اند .