سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد احمدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
علی درویش زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بین عرضهای جغرافیای ۴۹ ‏´۴۵ ‏و ۳۳ درجه و ۳۴ درجه‏، طولهای جغرافیای ۴۵دقیقه ‏و ۴۸درجهقرار دارد. سنگهای دگرگونی ناحیه ای با رخساره شیست سبز شامل اسلیت و فیلیت پهنه وسیعی از این منطقه را در بر میگیرد . با تزریق توده های عظیم گرانیتی در سنگهای پلیتی این منطقه ابتدا یک هاله دگرگونی با درجه رخساره پیروکسن هورنفلس شده است و صپس بر اثر عملکرد فازهای تأخیری حاصل از سردثدن توده ها، یک دگرگونی قهقرائی بوجود آمده است.
‏در این منطقه حداقل دوفاز اصلی دگرشکلی نیز دیده میشودکه باعث تشکیل دو فابریک صفحه ای S1 و S2 شده اند.