سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهرشاد مشرف جوادی – عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه مالک اشتر، پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

بــا توجــه بــه اهمیــت اثــر کیفیــت ســطحی بدنــه شــناورهای ســطحی و زیرســطحی بــر روی کــارایی و رانــدمان آنهــا، تمیــز بــودن و صــاف بــ ودن ســطوح بســیار مهــم اســت . آلــودگی دریــایی بســیار زیــاد در دریــای جنــوب و شــرایط خورنــده آن موجــب شــده تــا در حــال حاضــر حفاظــت از ســطح بدنــه شــناورها توســط رنــگ، آنــد و رنــگ ضــد خــزه و همچنــین تجدیــد رنــگ در زمــان هــای کوتــاه انجــام گیــرد . در تجدیــد رنــگ بــه دلیــل اســتفاده از روش ماســه پاشــی بــا توجــه بــه تراشــیده شــدن کامــل رنــگ و زیــر لایــه هــا، هزینــه رنــگ افــزایش یافتــه و رانــدمان وســیله نیــز بــه دلیــل متوقــف شــدن فعالیــت آن کــاهش میابــد . در ایــن حالــت حتــی اســتفاده از پوشــش اســپری حرارتــی بــرای حفاظــت از بدنــه هــا نیــز بــه صــرفه نخواهــد بــود . امکــان عــدم تخریــب رنــگ و پوشــش هــای اســپری حرارتــی پــس از شستشــو و تمیزکــاری شــناور، مزیــت هــای فراوانــی را از نظــر اقتصــادی، رانــدمان و طــول عمــر وســیله فــراهم خواهــد کــرد . در ایــن مقالــه انــواع روش هــای تمیزکــاری و شستشــو مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد و در نهایــت سیســتم تمیزکــاری
مناســبی بــا رانــدمان ، ســرعت و کیفیــت بــالا بــرای تمیــز کــردن انــواع آلــودگی هــا در شــناورهای دریــایی پیشــنهاد می شود .