سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا علی دادی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی
فرید وکیلی تهامی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی
محمد زهساز – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی
محسن طایفه – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

ناهمواری های سطحی جاده به صورت ورودی به انواع مدل های ارتعاشی خودرو، در جهت انجام تحلیل های دینامیکی خودرو اعمال می شوند.. در این تحقیق نخست به بررسی پروفیل های ناهمواری و نیز فرضیات معقول جهت ایجاد آنها پرداخته شده ونیز انواع روش های تجربی و تئوری اندازه گیری وسنجش ناهمواری سطحی بررسی شده است. در ادامه همچنین انواع روش های تولید مستقیم پروفیل ناهمواری در دو حوزة زمانی و مکانی با بهره گیری از پیشنهادات ارائه شده استاندارد ایزو و نیز برخی محققین مطابق کلاسه بندی مختلف ناهمواریهای جاده، بررسی شده و با بهره گیری از کد محاسباتی تدوین شده با استفاده از نرم افزار Matlab انواع ناهمواری های سطحی طبق دسته بندی های انجام شده در حوزة مکانی و زمانی ترسیم شده که می تواند به عنوان پایه ای برای محققین دیگر مورد استفاده قرار گیرد.