سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاکر هاشمی – کارشناس ارشد عمران – زلزله ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حمزه شکیب – استاد بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در فواصل نزدیک به گسل با توجه به اینکه تعداد رکوردهای واقعی اندک می باشد و از طرف دیگر ویژگیهای خاص رکوردهای نزدیک گسل ما را در استفاده از رکوردهای دور از گسل محدود می نماید، استفاه از روشهای شبیه سازی رکورد مفید فایده واقع می شود. به عنوان مثال درناحیه تهران علی رغم قرارگیری در نزدیکی چند گسل اصلی و لرزه زا، هیچرکورد واقعی برای آن وجود ندارد. حال در صورتیکه با استفاده از روشهای شبیه سازی و با حفظ ویژگیهای رکورد نزدیک گسل، برای این منطقه رکورد مصنوعی نزدیک گسل تهیه شود، ما را در طراحی بهتر سازه های قرار گرفته در نزدیکی گسل کمک می کند. در این تحقیق پس از بررسی رکوردهای واقعی نزدیک گسل، ضمن بررسی مدلهای مختلف پالسگونه ارائه شده برای جایگزینی رکوردهای نزدیک گسل، مدل سینوسی میرا انتخاب شده و با استفاده از آن مدل پالسگونه متناسب با رکوردهای واقعی تهیه شده است. درگان بعد ضمن بررسی روشهای مختلف ایجاد رکوردهای مصنوعی زلزله، روش گسل محدود با اعمال شرایطی خاص به عنوان یک روش مناسب جهت ایجادرکورد مصنوعی نزدیک گسل مورد استفاده قرار گرفته و رکوردهای مصنوعی متناسب با رکوردهای واقعی تهیه شده است و در ادامه این سه نوع رکورد مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه درنزدیکی گسل شمال تهران رکورد واقعی نزدیک گسل وجود ندارد، متناسب با این منطقه مدل پالسگونه به عنوان رکورد نزدیک گسل و همچنین رکورد مصنوعی نزدیک این گسل ایجاد شده است و مورد مقایسه قرار گرفته است.