سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عین اله مسرور – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی مازندران
نبی اله نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مسعود محسنی – سازمان تحقیقات کشاورزی استان مازندران
رضا ولی اله پور – سازمان تحقیقات کشاورزی استان مازندران

چکیده:

به منظور شناخت تاثیر تر اکم، انواع عملیات خاک ورزی بر عملکرد ، واجزای عملکرد دو هیبرید ذرت دانه ای سینگل کراس ، ٧٠٠ و ٧٠٤ آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل در استان مازندران شهرستان قائمشهر انجام شد . انواع عملیات خاک ورزی به صورت فا کتور اصلی ، تر اکم و رقم به صورت فا کتور فرعی. تراکم های اعمال شده ، در این طرح ۶۰۰۰، ۷۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ بوته در ه کتار و انواع عملیات خاک ورزی، شخم و روتوری ، دیسک و روتوری بوده است . صفت های مورد بررسی در این آزمایش ، شامل ارتفاع بوته تا انتهای تاسل ، ارتفاع بوته تا ابتدای تاسل ، ارتفاع بلال از سطح زمین ، طول بلال ، قطر بلال ، قطر ساقه ، قطر چوب بلال ، تعدا دردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، عملکرددانه، ماده خش ک و شاخص بر داشت بوده است . نتایج بررسی این آزمایش نشان داد ، فاکتور آماده سازی بر صفت های مورد بررسی به جزء شاخص بر داشت معنی دار نگر دید، ولی اثر تر اکم بر عمل ک رد دانه در سطح ١ % و بر قطر بلال در سطح ٥ % معنی دار گردید . تر اکم ٨٠٠٠٠ بوته به مقدار ١١٦٠٠ کیلو گرم در هکتار نسبت به تراکم ها ی دیگر دارای برتری بوده است . در این بررسی تاثیر ارقام بر عمل کرد دانه در سطح احتمال ١ % معنی دار گردید که هیبرید ٧٠٤ به مقدار ١١٤٧٩ کیلو گرم و هیبرید ٧٠٠ به مقدار ٩٧٠٢ کیلو گرم در ه کتار بوده است . اثر متقابل تیمار تر اکم، رقم و انواع خاک ورزی در سطح احتمال ٥ % باآزمون دا نکن معنی دار گردید . بیشترین عملکرد در تیمار شخم و روتوری، رقم ٧٠٤ و تر اکم ٨٠٠٠٠ بوته به مقد ار ١٣٠٤٠ کیلو گرم و کمترین مقدار به تیمار روتوری ، رقم ٧٠٠ و تر اکم ٦٠٠٠٠ به میزان ٧٩٦٠ کیلو گرم در هکتار بوده است.