سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن احرام پوش –

چکیده:

استفاده از یخ در حجم وسیع به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه در استان یزد بسیار مورد نیاز و متداول می باشد. بدین جهت تعداد نسبتاً زیادی از کارخانجات تولیدی یخ در سطح استان و بویژه شهر یزد تأسیس و در اکثر ماههای سال مشغول به فعالیت و تولید انوه می باشند.این مراکز صنعتی بدلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم و مداوم با گروههای مختلف مصرف کننده انسانی بعنوان یکی از مهمترین مراکز قلمداد می شوند که در خصوص شیوه های رعایت مسائل بهداشتی و بویژه بهداشت آب می توانند یکی از کانون های اساسی و بالقوه انتشار آلودگی های بیولوژیکی در طیف های مختلف باکتریایی، ویروسی، انگلی، قارچی و … محسوب گردند. رعایت نکات و مسائل بهداشتی مرتبط، عامل انتقال و ابتلای بسیاری از بیماریهای روده ای و گوارشی خواهند بود. روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی (Sectional. Cross) بود که در آن به جستجوی گروه کلی فرمهای شاخص آلودگی در آب در دو محور مجموع کلی فرمها و کلی فرمهای گرماپای با اندیکس E.coli در ۳ نقطه آب ورودی به کارخانه- ورود به قالب و یخ تولید شده در ۵ کارخانه یخ سازی صفائیه، صدف، زمزم، مروارید حجت آباد پرداختیم. نمونه برداری با روش فصلی و آزمایش بر روی آبهای برداشت شده از سه نقطه یاد شده انام گردید. یافته ها: نتایج حصله از اینتحقیق که بر روی ۱۴۴ نمونه انجام گرفت نشان می دهد که روند آلودگی کلی فرمی از ورودی آب به بخش تولید به سمت تولید محصول افزایش داشته به گونه ای که میانگین آلودگی باکتریایی در ورودی ۱۲/۵ درصد، در ورود به قالب ۳۱/۳ درصد و در یخ تولیدی ۵۴/۲ درصد بوده است. همچنینمیزان کلر باقیمانده آزاد با افزایش تعداد کلیفرمها در روند تولید کاهش می یابد. بحث: کارخانجات یخ محل نسبتاً مناسبی برای ابتلا به بیماریهای مختلف عفونی بوده، که کمتر مودر توجه قرار می گیرند. براساس نتایج این بررسی لازم است برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های عفونی در مصرف کنندگان یخ اقدامات عاجلی صورت گیرد.