سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان ارمغان – گروه برق و کامپوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حمیدرضا شفیعی – گروه برق و کامپوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

درگیرنده های متداول RAKE که در مخابرات طیف گسترده استفاده می شوند عموما از اثر تداخل بین سمبلی ) ١( ISI صرفنظر می گردد، چرا که پریود بیتهای ارسالی از بیشترین تاخیر کانال بزرگتر می باشد . اما هنگام استفاده از روش DS-CDMA در مخابرات باند فوق وسیع ) ٢( UWB به علت نرخ بالای ارسال بیتها و خواص کانال، وجود ISI اجتناب ناپذیر است . در این مقاله سعی خواهیم کرد تا ساختارهای مختلف گیرنده RAKE را در سیستمهای DS-CDMA که در آن به اثر ISI نیز توجه می شود بررسی کنیم . از آن جمله به بررسی ترکیب یک گیرنده MMSE-RAKE ، که در آن ضرایببازوها با معیار انتخاب میشوند، و یک گیرنده Viterbiخواهیم پرداخت