سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا اصیلی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی انگیزه های شغلی پژوهشگران بمنظور افزایش بهره وری در پژوهشگاه نیرو انجام گرفته و از روش پیمایشی (زمینه یابی) سود جسته است . نمونه آماری شامل ١٥٣ نفر از پژوهشگران با میانگین سنی ۲۹/۲۴ و میانگین سابقه تحقیقاتی و خدماتی ۳/۸۹ سال می باشدکه از این تعداد ٧٢ نفر لیسانس، ٧٦ نفر فوق لیسانس و ٥ نفر دکتری می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارSPSS و از روشهای آماری توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و …) آزمون t ، آزمون واریانس یکطرفه، آزمون شفه، آزمون LSD ، همبستگی پیرسون و ماتریس همبستگی استفاده شد دراین تحقیق رابطه کلیه متغیرهای عوامل انگیزشی (موفقیت در کار،رشد و پیشرفت، نقش کا ر و …) و عوامل بهداشتی (شرایط کاری، روابط باهمکاران، امنیت شغلی و …) با انگیزش شغلی (مجموع عوامل انگیزشی و بهداشتی ) مقایسه شد . همچنین رابطه عوامل انگیزشی،
بهداشتی با ویژگیهای فردی (جنسیت، سن، پژوهشکده، مدرک تحصیلی، سابقه کار و وضعیت استخدامی) مورد بررسی قرارگرفت . بطورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو عامل انگیزشی و بهداشتی در ایجاد انگیزه های شغلی در پژوهشگران مؤثر می باشد. هر چند نتایج این تحقیق با نظر هرزبرگ مبنی بر تأثیر مثبت عوامل انگیزشی بر انگیزه های شغلی و رضایت شغلی همخوانی داشته، لیکن با نظر وی و دیگران مبنی بر عدم تأثیر عوامل بهداشتی درانگیزه های شغلی همخوانی ندارد . در پایان یافته های تحقیق و نظرات محقق جهت بهبود بهره وری در پژوهشگاه ارائه شده است.