سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد جعفری – دانشگاه شاهد – دانشکده پزشکی
مهسان خسرویان – دانشگاه شاهد – دانشکده پزشکی
ملیحه امین زاده – دانشگاه شاهد – دانشکده پزشکی

چکیده:

کشور ما از جمله حادثه خیزترین کشورهای جهان بوده به خصوص زلزله همواره بعنوان تهدیدی جدی مطرح می باشد که خسارات قابل توجه جانی و مالی را متوجه جامعه نموده است ولی متأسفانه اقدامات زیر بنایی در جهت پیشگیری و کنتـرل عوارض آن به عمل نیامده است .
مواد و روشها : این مطالعه از نوع مقطعی بوده، ضمن انجام مصاحبه با نمونه های انتخابی داده ها در فرمهای اطلاعاتی وارد شد نمونه ها از مناطق غرب و شمال غرب تهران و از بین مراجعین آژانسهای خرید و فروش املاک که قصد خرید مسکن را داشتند انتخاب شدند . داده ها پس از گردآوری وارد برنامه spss شد، آنالیز آماری با استفاده از آزمونهای کای اسکو ار و تی تست انجام شد .
یافته ها : نمونه های مورد مطالعه شامل ۱۱۲ نفر بودند که میانگین سن آنها ۳۹/۴±۴ بود . ۹۳ درصد نمونه ها مذکر بودند . ۶۲ درصد نمونه ها تحصیلات تا حد دیپلم داشتند .
براساس نتایج بدست آمده، تنها ۱۷/۸ درصد نمونه ها استحکام داشتن را بعنوان معیارهای اصلی خرید مسکن مطرح نمودند و فقط ۳ نفر ) ) %۲/۷ ضد زلزله بودن را مهم تلقی نمودند . این در حالیست که ۹۲/۸ درصد قیمت مناسب، %۸۴ داشتن امکانات مناسب ( مثل پارکینگ و انبـاری ) % ۸۱/۲ موقعیـت مکـ انی و جغرافیـایی، %۶۲/۵ تعـداد واحـدهای سـاختمان، %۵۸ نقـشه ساختمان و … را به عنوان اصلی ترین ملاکهای انتخاب مسکن ایده آلشان معرفی نمودند . و هیچ یک از نمونـه هـا، ضـد حریـق بودن، ضد صاعقه بودن و دیگر نکات قابل توجه در ایمنی ساختمانها را ملاک خود ندانستند . در این مطالعه همچنین علل کم اهمیت بودن ایمنی منازل از افراد پرسیده و بررسی شدو روابط بین متغیرهای مستقل و وابـسته مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفت .
نتیجه گیری : متأسفانه عل ی رغم خطر پذیر بودن جامعه ما، ایمن بودن منازل از کم اهمیت ترین جایگاه در نزد مردم برخوردار می باشد .