سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده سادات شکرابی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ,باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد سلامی

چکیده:

کشور سرمایه عظیم مغزهای متفکر و اندیشمند ی که در تمام اعصار، دنیا را به تعجب وا داشته است زبان زد است . متاسفانه کشور ما، به دلایل شرایط و موانع خاصی در دهه های اخیر نتواسته است از این نظر جایگاه درخور خود را در معادلات توسعه جهانی داشته باشد. توسعه و پیشرفت جوامع حاصل اتصال حلقه های توسعه ی علمی، توسعه ی صنعتی و توسعه ی اقتصادی است. باتصال زنجیروار دانشگاه به عنوان متولی توسعه علمی و صنعت به عنوان عامل توسعه صنعتی م یتوان نتایج بسیار مثبتی در زمینه ی توسعه ی اقتصادی به بار آورد که کشور را هر روز به سمت پیشرفت و پویایی حرکت خواهد داد. این توسعه و پیشرفت توانای یهای بالقوه را به بالفعل تبدیل خواهد کرد و هر روز باعث تولید علم و نگاه سازنده و مبتکرانه در زمینه علم خواهد شد. دانشگاه با تولید علم و فن آوری روح تازه ای به صنعت می بخشد و با تحول صنعت و مسلح شدن آن به دانش و علم روز، کشور به سوی خودکفایی و توسعه اقتصادی گام های موثر برخواهد داشت. با حرکت جامعه به سوی پایه گذاری تحقیقات بنیادی، پژوه شهای علمی و آموز شهای کاربردی م یتوان نیروی انسانی متخصصی تربیت کرد که خود متولی تولید علم و فن آوری باشند و این سرمایه های عظیم ینده ی صنعت و اقتصاد کشور را تضمین خواهند رد.